Задачи

Милдеттер

Проведение единой политики в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в области имущественных и земельных отношений на территории города Ош.

Ош шаарынын аймагында жер жана мүлктүк мамилелер жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бирдиктүү саясатты жүргүзүү.

Права

Укук

Проводить процедуру приватизации муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории города, в соответствии с действующим законодательством.

Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, шаардын аймагында жайгашкан муниципалдык мүлктү жана жер участокторун менчиктештирүү жол-жоболорун жүргүзүү.

Функции

Функциялары

Проводит процедуру учета муниципального имущества и ведет реестр муниципальной собственности, находящейся на территории города Ош, является реестродержателем базы данных муниципального имущества.

Муниципалдык мүлктүн эсебин алуу жол-жобосун өткөрөт жана Ош шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзөт, муниципалдык мүлктүн маалымат базасын реестр кармоочу болуп эсептелет.

Коротко о УМС

Кыскача маалымат ММБ

30 июля 2015 года Управление муниципального собственности города Ош прошла юридическую регистрацию в Управлении юстиции Ошской области и города Ош.

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы болуп 2015-жылдын 30-июлунда Ош областы жана Ош шаары боюнча Юстиция башкармалыгынан юридикалык каттоодон өткөрүлүп азыркы учурда ишмердүлүгүн жүргүзөт.

Основано

Түзүлгөн

2002

году

жыл

Отделы

Бөлүмдөр

7

отделов

бөлүмдөр

Штат сотрудников

Ишкерлер

52

сотрудников

ишкерлер

Объекты

Объектер

492

объектов

объектер

Тендерные объявление

Тендерндик жарыялар

Отдел ведения реестра муниципальных имуществ и экономического анализа Муниципалдык мүлктү каттоо жана экономикалык тариздөө бөлүмү

Ведет реестр имуществ находящихся в муниципальной собственности. Ведет работы по инвентаризации объектов муниципальной собственности. В установленном порядке принимает объекты в муниципальную собственность. Заключает договоры аренды объектов муниципальной собственности и нежилых помещений. Осуществляет контроль за своевременным поступлением арендных платежей. Ведет работы по регистрации муниципальных земельных участков и по получению государственных актов. Передает объекты муниципальной собственности на оперативное управление и хозяйственное ведение соответствующим организациям и предприятиям.
Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдүн реестрин алып барат. Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү инвентаризациялоо иштерин алып барат. Белгиленген тартипте объектилерди муниципалдык менчикке кабыл алат Муниципалдык менчиктеги объектилерге жана турак-жай эмес курулмаларга ижара келишимдерин түзөт. Ижара төлөмдөрүнүн өз убагында келип түшүүсүнө көзөмөл жүргүзөт. Муниципалдык жер тилкелерди каттоо, мамлекеттик актыларын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзөт. Муниципалдык обьектилерди тийиштүү мекеме-ишканаларга ыкчам башкаруу жана чарба жүргүзүү укугу менен өткөрүп берет.

Узнать больше Толук малымат

Отдела аренды земельных участков ММБнын жер тилкелерин ижарага берүү бөлүмү

Составление, оформление и регистрация договоров аренды земельного участка в соответствии с инструкцией; Осуществление контроля за правильным и своевременным поступлением денежных средств за аренду земельного участка; Проведение работы с задолжниками в соответствии с планом мероприятий; Производит расчеты арендных платежей; Консультирует землепользователей по вопросам аренды земельных участков;
Ижара төлөмдөрүн эсептөө. Инструкцияларга ылайык жер тилкелерине ижара келишимдерин түзүү, тариздөө жана каттоо. Жер тилкелерин ижарага берүүдөн акча каражаттарынын так жана өз убагында келип түшүүсүн көзөмөлдөө. Иш-чаралардын планына ылайык карыздар боюнча жарандар менен иш жүргүзүү. ММБнын жер тилкелерин ижарага бер бөлүмү ага жүктөлгөн милдеттерге ылайык, төмөнкү функцияларды аткарат: Ижара төлөмдөрүн эсептөөнү жүргүзөт.

Узнать больше Толук малымат

Отдел рынка земли управления муниципальной собственности мэрии города Ош: Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жер укуктарын сатуу бөлүмү

Подготавливает на рассмотрение комиссии мэрии города Ош по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (далее - комиссия), материалы по предоставлению земельных участков в аренду или в частную собственность своевременно, в полном объеме
Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүү боюнча комиссиянын (мындан ары комиссия) кароосуна жер тилкелерин ижарага же жеке менчикке берүү боюнча материалдарды өз убагында, толук даярдап, комиссиянын кароосуна сунуштайт

Узнать больше Толук малымат

Отдел рекламы и дизайна Жарнак жана дизайн бөлүмү

Выдает разрешение на размещение наружной рекламы в городе Ош, регистрирует и продлевает их сроки. Выдает разрешение на установку и использование средств наружной рекламы и информации в городе Ош, регистрирует и продлевает их сроки.
Ош шаарынын аймагында сырткы жарнамаларды жайылтууга уруксат берет, каттоо жүргүзөт жана мөөнөтүн узартат. Ош шаарынын аймагында сырткы жарнама жана маалымат объектилерин орнотууга жана пайдаланууга уруксат берет, каттоо жүргүзөт, мөөнөтүн узартат.

Узнать больше Толук малымат

Отдел сноса незаконных построек и контроль за муниципальным имуществом Мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана мүлктүү көзөмөлдөө бөлүмүнүн милдеттери

В своей деятельности Отдел по сносу и контролю незаконных построек УМС руководствуется законодательством Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями мэрии города Ош и Ошского городского Совета депутатов;
ММБнын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана көзөмөлдөө бөлүмү өз ишкердигинде Кыргыз Респуликасынын мыйзамдарын, Ош шаарынын мэриясынын, Депутаттардын Ош шаардык Кеңешинин токтомдорун жана буйруктарын жетекчиликке алат;

Узнать больше Толук малымат

Сектор документационного обеспечения и контроля исполнения. Иш кагаздар менен камсыздоо жана көзөмөлдөө сектору

Сектор документационного обеспечения и контроля исполнения управления муниципальной собственности создан для организации и структурирования работы в управлении муниципальной собственности, взаимодействуя, с другими отделами управления муниципальной собственности и подчиняется начальнику управления и соответствующему заместителю начальника управления
Иш кагаздар менен камсыздоо жана көзөмөлдөө сектору иштерди уюштуруу жана бөлүмдөр менен өз ара байланышта ишмердүүлүгүн жүргүзүү. Башкармалыктын башчысына жана башчысынын орун басарына тийешелүү иштерди аткарат.

Узнать больше Толук малымат

Функциональные обязанности жилищного и индивидуального жилищного отдела управления муниципальной собственности мэрии города Ош Турак-жай жана жеке турак-жай куруу бөлүмү

Осуществляет регистрацию и хранение заявлений граждан на приобретение земельных участков с целью улучшения жилищных условий, а также на индивидуальное жилищное строительство
Турак-жай шарттарын жакшыртуу максатында, ошондой эле жеке турак жай куруу үчүн жер участокторун алуу боюнча кайрылган жарандардын арыздарын каттоого алынуусун жана сакталышын көзөмөлдөйт;

Узнать больше Толук малымат