Задачи

Милдеттер

Проведение единой политики в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в области имущественных и земельных отношений на территории города Ош.

Ош шаарынын аймагында жер жана мүлктүк мамилелер жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бирдиктүү саясатты жүргүзүү.

Права

Укук

Проводить процедуру приватизации муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории города, в соответствии с действующим законодательством.

Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, шаардын аймагында жайгашкан муниципалдык мүлктү жана жер участокторун менчиктештирүү жол-жоболорун жүргүзүү.

Функции

Функциялары

Проводит процедуру учета муниципального имущества и ведет реестр муниципальной собственности, находящейся на территории города Ош, является реестродержателем базы данных муниципального имущества.

Муниципалдык мүлктүн эсебин алуу жол-жобосун өткөрөт жана Ош шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзөт, муниципалдык мүлктүн маалымат базасын реестр кармоочу болуп эсептелет.

Коротко о УМС

Кыскача маалымат ММБ

30 июля 2015 года Управление муниципального собственности города Ош прошла юридическую регистрацию в Управлении юстиции Ошской области и города Ош.

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы болуп 2015-жылдын 30-июлунда Ош областы жана Ош шаары боюнча Юстиция башкармалыгынан юридикалык каттоодон өткөрүлүп азыркы учурда ишмердүлүгүн жүргүзөт.

Основано

Түзүлгөн

2002

году

жыл

Отделы

Бөлүмдөр

7

отделов

бөлүмдөр

Штат сотрудников

Ишкерлер

42

сотрудников

ишкерлер

Объекты

Объектер

492

объектов

объектер

Тендерные объявление

Тендерндик жарыялар

Отдел ведения реестра муниципальных имуществ и экономического анализа Муниципалдык м\лкт\ каттоо жана экономикалык тариздъъ бъл\м\

Ведет реестр имуществ находящихся в муниципальной собственности. Ведет работы по инвентаризации объектов муниципальной собственности. В установленном порядке принимает объекты в муниципальную собственность. Заключает договоры аренды объектов муниципальной собственности и нежилых помещений. Осуществляет контроль за своевременным поступлением арендных платежей. Ведет работы по регистрации муниципальных земельных участков и по получению государственных актов. Передает объекты муниципальной собственности на оперативное управление и хозяйственное ведение соответствующим организациям и предприятиям.
Муниципалдык менчиктеги м\лктърд\н реестрин алып барат. Муниципалдык менчиктеги м\лктърд\ инвентаризациялоо иштерин алып барат. Белгиленген тартипте объектилерди муниципалдык менчикке кабыл алат Муниципалдык менчиктеги объектилерге жана турак-жай эмес курулмаларга ижара келишимдерин т\зът. Ижара тълъмдър\н\н ъз убагында келип т\ш\\с\нъ къзъмъл ж\рг\зът. Муниципалдык жер тилкелерди каттоо, мамлекеттик актыларын алуу боюнча иш-чараларды ж\рг\зът. Муниципалдык обьектилерди тийишт\\ мекеме-ишканаларга ыкчам башкаруу жана чарба ж\рг\з\\ укугу менен ъткър\п берет.

Узнать больше Толук малымат

Отдела аренды земельных участков ММБнын жер тилкелерин ижарага бер\\ бъл\м\

Составление, оформление и регистрация договоров аренды земельного участка в соответствии с инструкцией; Осуществление контроля за правильным и своевременным поступлением денежных средств за аренду земельного участка; Проведение работы с задолжниками в соответствии с планом мероприятий; Производит расчеты арендных платежей; Консультирует землепользователей по вопросам аренды земельных участков;
Ижара тълъмдър\н эсептъъ. Инструкцияларга ылайык жер тилкелерине ижара келишимдерин т\з\\, тариздъъ жана каттоо. Жер тилкелерин ижарага бер\\дън акча каражаттарынын так жана ъз убагында келип т\ш\\с\н къзъмълдъъ. Иш-чаралардын планына ылайык карыздар боюнча жарандар менен иш ж\рг\з\\. ММБнын жер тилкелерин ижарага бер\\ бъл\м\ ага ж\ктългън милдеттерге ылайык, тъмънк\ функцияларды аткарат: Ижара тълъмдър\н эсептъън\ ж\рг\зът.

Узнать больше Толук малымат

Отдел рынка земли управления муниципальной собственности мэрии города Ош: Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жер укуктарын сатуу бъл\м\

Подготавливает на рассмотрение комиссии мэрии города Ош по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (далее - комиссия), материалы по предоставлению земельных участков в аренду или в частную собственность своевременно, в полном объеме
Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ боюнча комиссиянын (мындан ары комиссия) кароосуна жер тилкелерин ижарага же жеке менчикке бер\\ боюнча материалдарды ъз убагында, толук даярдап, комиссиянын кароосуна сунуштайт

Узнать больше Толук малымат

Отдел рекламы и дизайна Жарнак жана дизайн бъл\м\

Ош шаарынын аймагында сырткы жарнамаларды жайылтууга уруксат берет, каттоо ж\рг\зът жана мъънът\н узартат. Ош шаарынын аймагында сырткы жарнама жана маалымат обьектилерин орнотууга жана пайдаланууга уруксат берет, каттоо ж\рг\зът, мъънът\н узартат.
Выдает разрешение на размещение наружной рекламы в городе Ош, регистрирует и продлевает их сроки. Выдает разрешение на установку и использование средств наружной рекламы и информации в городе Ош, регистрирует и продлевает их сроки.

Узнать больше Толук малымат

Обязанности подразделения неконтролируемого и контролирующего УМС: ММБнын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана къзъмълдъ бъл\м\н\н милдеттери:

В своей деятельности Отдел по сносу и контролю незаконных построек УМС руководствуется законодательством Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями мэрии города Ош и Ошского городского Совета депутатов;
ММБнын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жана къзъмълдъъ бъл\м\ ъз ишкердигинде Кыргыз Респуликасынын мыйзамдарын, Ош шаарынын мэриясынын, Депутаттардын Ош шаардык Кеёешинин токтомдорун жана буйруктарын жетекчиликке алат;

Узнать больше Толук малымат

Сектор документационного обеспечения и контроля исполнения. Иш кагаздар менен камсыздоо жана къзъмълдъъ сектору.

Сектор документационного обеспечения и контроля исполнения управления муниципальной собственности создан для организации и структурирования работы в управлении муниципальной собственности, взаимодействуя, с другими отделами управления муниципальной собственности и подчиняется начальнику управления и соответствующему заместителю начальника управления
Иш кагаздар менен камсыздоо жана къзъмълдъъ сектору иштерди уюштуруу жана бъл\мдър менен ъз ара байланышта ишмерд\\л\г\н ж\рг\з\\. Башкармалыктын башчысына жана башчысынын орун басарына тийешел\\ иштерди аткарат.

Узнать больше Толук малымат

Функциональные обязанности жилищного и индивидуального жилищного отдела управления муниципальной собственности мэрии города Ош Турак-жай жана жеке турак-жай куруу бъл\м\

Осуществляет регистрацию и хранение заявлений граждан на приобретение земельных участков с целью улучшения жилищных условий, а также на индивидуальное жилищное строительство
Турак-жай шарттарын жакшыртуу максатында, ошондой эле жеке турак жай куруу \ч\н жер участокторун алуу боюнча кайрылган жарандардын арыздарын каттоого алынуусун жана сакталышын къзъмълдъйт;

Узнать больше Толук малымат